Contact us


1. Contacts:

Contact: Yufei Guo

Phone: 022-85358228

E-mail: guoyufei@nankai.edu.cn

Address: College of Artificial Intelligence , Nankai University, No. 38 Tongyan Road, Jinnan District, Tianjin, 300351.

2. Applicant Materials: 

Personal resume, catalogue for academic achievement